SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS 2013 [ Schema ajutor de stat pentru IMM-uri]

Finantare nerambursabila de maxim 200.000 Euro

Cum se pot accesa aceste fonduri nerambursabile? | Schema de ajutor de minimis sau de stat

 1. Descriere generala.
 2. Cine poate accesa.
 3. Conditii eligibilitate.
 4. Cheltuieli eligibile.
 5. Valoarea proiectului.
 6. Documente solicitate.
 7. Alte informatii.

 

schema-de-ajutor-de-minimis-finantare-nerambursabila

 1. Descriere generala: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

Ministerul Finantelor Publice a pregatit o Hotarare de Guvern care prevede acordarea de fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de euro/IMM, in cadrul unei noi scheme de ajutor de stat, cu un buget de 400 milioane de lei (aproape 100 milioane euro).

 1. Domenii de activitate finantate: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, denumit în continuare Tratat;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;
g) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
h) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
i) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

schema-de-ajutor-de-minimis-finantare-nerambursabila

 1. Conditii eligibilitate [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 1/2005, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b) desfăşoară activitate economică;
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
e) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

Nota: Locurile de muncă create de proiectul de investiţii aprobat spre finanţare reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct în întreprindere, în perioada cuprinsă între data primirii Acordului pentru finanţare şi data finalizării investiţiei. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi prin Registrul general de evidenţă a salariaţilor întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

f) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului consolidat;
g) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
h) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
i) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

schema-de-ajutor-de-minimis-finantare-nerambursabila

 

4. Cheltuieli eligibile: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor cu scop industrial care fac obiectul ajutorului de minimis se determină pe baza standardelor de cost aferente acestei categorii de construcţii prevăzute în Ordinul nr. 2748/2545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008. În cazul în care valoarea construcţiei prezentată în proiectul de investiţii depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

                Standardul de cost pentru constructii productive/industriale este:
schema de ajutor de minimis
Notă
Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
- Cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
- Cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
- Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
- Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolele 4.2- 4.6;
- Cap. 5. - Alte cheltuieli;
- Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

b) echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
c) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
d) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
e) echipamente IT.

                Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  

Atentie!

-Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.
-Activele corporale trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii cu scop industrial destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.
-În cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator A.N.E.V.A.R. Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
-Achiziţionarea de construcţii cu scop industrial este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.

 

schema-de-ajutor-de-minimis-finantare-nerambursabila

 

 1. Valoarea proiectului si a finantarii: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

Procentul de finantare este de 100% din valoarea totală acheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

 1. Documente solicitate: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

În vederea obţinerii Acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerului Finanţelor Publice o Cerere de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de următoarele documente justificative:
a) cerere de acord pentru finanţare, completată în limba română, prin tehnoredactare, ştampilată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă;
b) opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare;
c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii Cererii de acord pentru finanţare, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţie;
d) declaraţie privind încadrarea întreprinderii solicitante în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fără datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, fără datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie cu menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, cu excepţia întreprinderilor care nu au un exerciţiu financiar încheiat;
h) plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ (cantitate, preţ unitar, valoare pentru fiecare activ);
i) oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii considerate cheltuieli eligibile, în cazul achiziţionării de echipamente, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului realizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008  în cazul realizării de construcţii, în copie;
j) studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
k) angajament ferm privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la Cap. 2 art. 4 lit. f) din prezenta hotărâre, conform Formularului nr. 3 la prezenta procedură, respectiv sa:
- să menţin locurile de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare şi să creez până la finalizarea investiţiei şi să menţin, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei:
cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;
- să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţii aprobat spre finanţare, în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin Acordul pentru finanţare;
- să nu mă găsesc, pe întregul parcurs al implementării proiectului, în situaţia de conflict de interese, aşa cum este înţeleasă şi definită de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare;
l) în cazul realizării unei construcţii noi cu scop industrial, dovada deţinerii terenului pe care urmează a se realiza investiţia, prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, a unui certificat de moştenitor, a unui act administrativ de restituire definitiv şi irevocabil, a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau a unui contract de concesiune valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie;
m) în cazul achiziţionării activelor (echipamente, utilaje, etc.), dovada deţinerii unui drept de proprietate sau folosinţă a clădirii în care urmează a se realiza investiţia prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat sau concesiune valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, în copie;
n) în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în copie;
o) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;
p) actul de identitate a persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

schema-de-ajutor-de-minimis-finantare-nerambursabila

 

7. Alte informatii: [ Finantare Schema de Ajutor de Minimis ]

*Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta.
*Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.
*Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.
*Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000.
*Cererile de acord de principiu pentru finanţare vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în ordine, în funcţie de data şi numărul înregistrării acestora la Registratura generală a ministerului.
*Procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finanţare va fi de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării ultimelor documente depuse la Registratura generală a ministerului.
*Echivalentul în euro a valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii va fi calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii Acordului de principiu pentru finanţare (semnarea contractului).
*Întreprinderea pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finanţare este obligată să demareze investiţia prevăzută în proiect şi să depună prima Cerere de eliberare a sumei nerambursabile în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acestuia. În cazul în care întreprinderea solicitantă nu a demarat investiţia în termenul prevăzut, Acordul de principiu pentru finanţare emis se anulează.
*Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea parţială, respectiv totală a activelor achiziţionate şi includerea acestora în categoria activelor proprii ale întreprinderii. Numărul total de cereri de plată a ajutorului de minimis depuse de o întreprindere, într-un an, este maximum 3.
Termenul limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis este data de 1 noiembrie a fiecărui an.
*Decontarea sumelor acordate ca ajutor de minimis se va face în conformitate cu Acordul de principiu pentru finanţare la valoarea bunurilor amortizabile achiziţionate şi înregistrate în contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizori.
*După eliberarea primei tranşe întreprinderile solicitante pot depune la 3 luni o cerere de eliberare a unei noi tranşe din suma nerambursabilă, însoţită de documente justificative. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă către beneficiar se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile.
*Întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice anual, timp de 3 ani de la realizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea unui formular. Transmiterea acestui formular de raportare se face până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.
*Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice vor verifica anual, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea condiţiilor referitoare la durata minimă de menţinere a investiţiei.
*Nerespectarea de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condiţiilor prevăzute de prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat.
*Pe parcursul realizării investiţiei şi 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de Certificatul Constatator emis de oficiul registrului comerţului în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.

schema-ajutor-de-minims

 

SERVICIILE NOASTRE:

Alte servicii conexe oferite prin partenerii nostrii:

 1. Consultanta tehnica si proiectare de arhitectura
 2. Consultanta tehnica si constructii comerciale si industriale
 3. Consultanta tehnica si avize de specialitate

 

Cuvinte cheie:

Consultanta finantari schema ajutor de stat 2013. Servicii si proiect schema finantare ajutor de minimis 2013. Firma servicii consultanta Bucuresti. Schema de finantare nerambursabila de maxim 200.000Euro. Schema de minimis sau ajutor de stat se va putea accesa incepand cu anul 2013.Consultanta finantari schema ajutor de stat 2013. Servicii si proiect schema finantare ajutor de minimis 2013. Firma servicii consultantain Bucuresti. Schema de finantare nerambursabila de maxim 200.000Euro. Schema de minimis sau ajutor de stat se va putea accesa incepand cu anul 2013.Consultanta finantari schema ajutor de stat in 2013. Servicii si proiect schema finantare ajutor de minimis 2013. Firma servicii consultanta din Bucuresti. Schema de finantare nerambursabila de maxim 200.000Euro. Schema de minimis sau ajutor de stat se va putea accesa incepand cu anul 2013.

Contacteaza-ne! Transmite-ne ideea sau propunerea ta de proiect. Vom incerca sa identificam impreuna cea mai buna solutie de finantare!
Director Web 24 Afaceri Director Web Inscrie-te in TOP ! TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi
trafic web